Abanyagihugu bahamagariwe gukorera mu mashirahamwe n’amakoperative

Umunyagihugu ntushobora kumuronderako umwimbu mwiza mu gihe ataronse ico afungura, ari naco gituma uburimyi n’ubworozi ari karahara mu rugamba ntibacura. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w’intara ya Makamba Françoise Ngozirazana mu kiganiro yahaye ikinyamakuru UBUMWE, ku wa 21 Myandangaro 2020, aho yariko ashikiriza imwe mu migambi azoshira imbere.

Françoise Ngozirazana yamenyesheje ko mu gihe agiye kurongora intara ya Makamba azoshimikira cane cane ku burimyi n’ubworozi kuko ari ibidatana mw’iterambere ry’intara. Igihugu c’Uburundi intara ya Makamba nayo idasigaye inyuma ni igihugu gishimikiye cane cane ku burimyi n’ubworozi kuko igice kinini cabanyagihugu gikora umwuga w’uburimyi, ivyo biboneka uravye ko n’amahera igihugu gikoresha aja mu bushikiranganji bw’uburimyi n’ubworozi. Buramatari w’intara ya Makamba Françoise Ngozirazana ngo azoshira imbere cane kwegeranya ibiharuro vyerekana uko uburimyi, ubworozi hamwe n’ ibidukikije vyifashe muri iyo ntara. Kugira ivyo bishoboke hazotunganywa kandi inama nyinshi kugira abanyagihugu bahimirizwe bimwe biboneka gukorera mu mashirahamwe, ari naho bazobonera ingaruka nziza z ‘ivyo bariko barakora. Françoise Ngozirazana yabandanije amenyesha ko bafise kandi vyinshi bazokorerako, inguvu ariko zizoba nyinshi mu gukurikirana koperative Sangwe zisanzwe ziri ku mitumba yose, kuko hibonekejemwo utunenge zitari kugira vy’ukuri umwimbu wibonekeje. Ivyo vyose bizoshoboka mu gukorana n’abasanzwe bari mu gisata c’iterambere ry’abanyagihugu kugira babifate mu minwe, bagende binjire muri ayo ma koperative berekane ibikenewe kugira bashobore kuyaha inguvu zikwiye ashikire iterambere riboneka muri iyo ntara.Ni ngaho nyene bazobafasha kubereka uko arya mahera imiriyoni 10 koperative yose ironka atari kuyaronka gusa ngo birakwiye ahubwo no kuyakoresha ibikorwa yagenewe mw’iterambere ku mitumba yose y’iyo ntara ya Makamba. Buramatari yarongeye aramenyesha ko bazofasha cane urwaruka kuko arirwo rugize inguvu zintara rero ngo hari urwaruka rurenga gato 18000, kugira rushikirwe n’iterambere yaragiranye inama na musitanteri bose b’iyo ntara ko bogenda bakegeraniriza urwo rwaruka mu mashirahamwe mu ntumbero yo kubabwira ko botunganya imigambi hanyuma yigwe neza,mu bushikiranganji babereke ibisabwa mu ntara. Urwo rwaruka nyene bazorwereka ko bitazoza biva ahandi, ahubwo ko bizokorerwa mu ntara iwabo kugira biteze imbere kandi ari bo bivamwo. Françoise Ngozirazana yasozereye amenyesha ko igisata c’indero kiri muri bikuru bikuru azoshira imbere kuko cari igisata gisa n’icari hasi naho mu mwaka w’2019 ushira uw’ 2020 bateye imbere buke buke, ngo bakazogerageza gusigurira abavukantara akamaro k’ishure bongere bahimirize kugira umwimbu uduge ku rugero rwiza.

Anitha Bizima

About Ladislas MANIRAKIZA

Journaliste en Ligne et Secrétaire de Réalisation du journal «UBUMWE» Tél: 79 461 578 ou 69 537 463

View all posts by Ladislas MANIRAKIZA

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *